ریاست بهزیستی قاینات : دکتر ابراهیم زنگنه فر

ارتباط مستقیم با ریاست:  05632520231


واحد روابط عمومی  : 05632529431 - داخلی 230 آقای رستمی